Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562)

เอกสารแนบ   (      1       )

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562)

เอกสารแนบ   (      1       )

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562)

เอกสารแนบ   (      1       )

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562)

เอกสารแนบ   (      1       )

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ    (     1     )       (     2     )        (     3      )

 

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

          รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.